nabakoridoribanner

Eralasteaed Naba osaleb Erasmuse rahvusvahelises projektis MLO Moving and learning outside. Selle tegevusuuringu eesmärk on edendada eelkoolide mängu ja kehalise aktiivsuse kaudu õuesõpet.

Pro
jekti eesmärgid:

Muuta poliitikakujundajate, õpetajate, lapsehoidjate ja lapsevanemate arusaamu õuesoleku võimalustest koolieelikute õpet, arengut ning heaolu edendava mitmekesise ja väärtusliku keskkonnana. Parandada eelkooliõpetajate ja hoidjate pedagoogilisi pädevusi lastega õuekeskkonnas tegelemiseks, võttes kasutusele kehalisele aktiivsusele ning mängule tuginevad strateegiad.

MLO projekti tulemus:

* Õpetajakoolituse ressursside pakett
* Didaktiliste-pedagoogiliste õppevahendite pakett õpetajatele ja hoidjatele
* Õuetegevuste suunised ning soovitused lasteaedadele

Projekti kestus:
30 kuud (5.10.2017-14.04.2020)

Mis juhtub 30 kuu jooksul?
* Toimuvad uurimus- ja vaatlustegevused lasteaedades, mida viivad läbi õpetajad koostöös partneritega;
* Õuesõppe tegevuste loomine- ja väljatöötamine, kaasates õpetajaid, lapsi, lapsevanemaid ja kogukonda;
* Toimub 2 õpetajakoolitust Norras ja Portugalis;
* Teadusartiklite koostamine ja avaldamine;
* Aktiivsete õuetegevuste suurendamine ja mitmekülgse õueala kasutuse parendamine;
* Rahvusvahelised projektipartnerite koosolekud;
* Projektimaterjalide avalikustamine ja levitamine.

Rohkem infot:
https://movingandlearningoutside.eu/

N A B A S Õ B R A D

el heaalgus lugemispesa tlutok eetikakeskus2 moreno  TPS